Κύπελλο Γ΄ Εθνικής 2014-2015

Στους αγώνες Κυπέλλου Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας συμμετέχουν, υποχρεωτικά, όλες οι ομάδες της Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας .

Οι ομάδες έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στην Ε.Π.Ο., έως την Δευτέρα 25 Αυγούστου 2014 και ώρα 14.00, Δήλωση Συμμετοχής σε ειδικό έντυπο, που θα γίνει γνωστό στις ομάδες, μέσω δημοσιοποίησης στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας.
 

Ως ημερομηνία έναρξής των αγώνων ορίζεται η Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2014.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

των Αγώνων του Κυπέλλου της Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας περιόδου 2014-2015

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού έλαβε υπ΄ όψη της :

1. Το Καταστατικό της

2. Τις διατάξεις των Κανονισμών της

3. Την από 30.07.2014 (Νο 27) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Ο.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

τη διοργάνωση των αγώνων του Κυπέλλου της Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας περιόδου 2014-2015.

Άρθρο 1: Προκήρυξη / Αρμοδιότητα

Η Προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης μεταξύ της Ε.Π.Ο., ως διοργανώτριας, και των Ομάδων που μετέχουν στο Κύπελλο της Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής κατηγορίας.

Η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε αυτόματα, χωρίς καμία επιφύλαξη, με την κατάθεση στην Ε.Π.Ο. της Δήλωσης Συμμετοχής της Ομάδας.

Αποδοχή της προκήρυξης με επιφύλαξη δεν γίνεται δεκτή και οδηγεί στην επιβολή των προβλεπόμενων πειθαρχικών ποινών.

Η αρμοδιότητα διεξαγωγής των αγώνων του Κυπέλλου της Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής κατηγορίας ανήκει στην Επιτροπή Κυπέλλου ( εφεξής « η Επιτροπή») της Ε.Π.Ο.

Άρθρο 2. Διατάξεις διεξαγωγής

Όλοι οι αγώνες του Κυπέλλου της Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής κατηγορίας διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις:

α. των Κανόνων Παιχνιδιού, που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το Διεθνές Συμβούλιο της F.I.F.A.,

β. των Κανονισμών της Ε.Π.Ο

γ. των αποφάσεων του Δ.Σ της Ε.Π.Ο. που ρυθμίζουν ή θα ρυθμίζουν ειδικά θέματα που δεν προβλέπονται από την παρούσα.

Άρθρο 3: Δήλωση Συμμετοχής / Έναρξη

Στους αγώνες Κυπέλλου Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας συμμετέχουν, υποχρεωτικά, όλες οι ομάδες της Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας .

Οι ομάδες έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στην Ε.Π.Ο., έως την Δευτέρα 25 Αυγούστου 2014 και ώρα 14.00, Δήλωση Συμμετοχής σε ειδικό έντυπο, που θα γίνει γνωστό στις ομάδες, μέσω δημοσιοποίησης στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας.

Η Δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από το σχετικό παράβολο των τριακοσίων (300) ευρώ.

Μαζί με τη Δήλωση Συμμετοχής θα κατατίθεται στην Ε.Π.Ο. το Συνυποσχετικό Διαιτησίας / Δήλωση υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Σωματείου/Ομάδας περί της αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων F.I.F.A., U.E.F.A. και Ε.Π.Ο. (Άρθρο 2, παρ. 3Α, εδ ιγ του Καταστατικού Ε.Π.Ο.), νόμιμα επικυρωμένη.

Χωρίς την υποβολή του ως άνω Συνυποσχετικού Διαιτησίας καμία Δήλωση Συμμετοχής δεν γίνεται δεκτή.

Ομάδες, που δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους, προς την Ε.Π.Ο. και τις Ενώσεις που ανήκουν, μέχρι την ημέρα της πρώτης κλήρωσης, θεωρείται ότι δεν υπέβαλλαν Δήλωση Συμμετοχής.

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία Ομάδες που δικαιούνται συμμετοχής στο Κύπελλο της Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας , δεν λάβουν μέρος η Ε.Π.Ο,. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ανάλογα το σύστημα διεξαγωγής των αγώνων.

Ως ημερομηνία έναρξής των αγώνων ορίζεται η Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2014.

Άρθρο 4: Σύστημα διεξαγωγής αγώνων

Οι αγώνες Κυπέλλου Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας θα διεξαχθούν με το σύστημα των απλών συναντήσεων αποκλεισμού στην έδρα της ομάδας που κληρώνεται γηπεδούχος και θα ολοκληρωθούν σε τρεις (3) φάσεις συν τον Τελικό Αγώνα.

Για κάθε μία από τις τρεις φάσεις ( 1η , 2η , 3η ) φάση θα διεξαχθεί από μία κλήρωση.

Η κλήρωση της 1ης φάσης (για τους αγώνες της 1ης , 2ης και 3ης αγωνιστικής ) θα διεξαχθεί ξεχωριστά για κάθε όμιλο, όπως αυτοί έχουν καθοριστεί για το Πρωτάθλημα Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας.

Η κλήρωση της 1ης φάσης θα διεξαχθεί την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2014.

1η φάση

1η αγωνιστική

Οι ομάδες του κάθε ομίλου θα κληρωθούν μεταξύ τους σε ζευγάρια και θα αγωνιστούν σε απλούς αγώνες.

Από όλους τους ομίλους συνολικά τριάντα δύο (32) ομάδες, δηλαδή οχτώ (8) ομάδες από κάθε όμιλο, θα προκριθούν στη 2η αγωνιστική

Οι αγώνες της 1ης αγωνιστικής θα διεξαχθούν την Κυριακή 28.09.2014

2η αγωνιστική

θα λάβουν μέρος οι οχτώ (8) ομάδες κάθε ομίλου ξεχωριστά.

Κάθε όμιλος θα συγκροτήσει τέσσερα (4) ζευγάρια και θα διεξαχθούν τέσσερις (4) απλοί αγώνες.

Οι τέσσερις (4) νικήτριες ομάδες κάθε ομίλου θα προκριθούν στην επόμενη αγωνιστική.

Από όλους τους ομίλους σύνολο δεκαέξι (16) ομάδες, δηλαδή τέσσερις (4) ομάδες από κάθε όμιλο, θα προκριθούν στην 3η αγωνιστική

Οι αγώνες της 2ης αγωνιστικής θα διεξαχθούν την Κυριακή 26.10.2014

3η αγωνιστική

θα λάβουν μέρος οι τέσσερις (4) ομάδες κάθε ομίλου ξεχωριστά.

Κάθε όμιλος θα συγκροτήσει δύο (2) ζευγάρια και θα διεξαχθούν δύο (2) απλοί αγώνες Οι δύο (2) νικήτριες ομάδες κάθε ομίλου θα προκριθούν στην επόμενη αγωνιστική

Από όλους τους ομίλους συνολικά οχτώ (8) ομάδες (2 ομάδες κατά όμιλο) θα προκριθούν στην επόμενη φάση.

Οι αγώνες της 3ης αγωνιστικής θα διεξαχθούν την Τετάρτη 10.12.2014

2η φάση (Προημιτελικοί αγώνες)

Θα λάβουν μέρος οι οχτώ (8) ομάδες που προκρίθηκαν από την πρώτη φάση.

Θα διεξαχθούν τέσσερις (4) απλοί αγώνες στην έδρα της ομάδας που κληρώνεται γηπεδούχος.

Δεν θα κληρωθούν μεταξύ τους, σε αυτή τη φάση, ομάδες που προέρχονται από τον ίδιο όμιλο.

Στην κλήρωση θα ληφθούν υπόψη της τα κριτήρια γεωγραφικής κατανομής των ομάδων.

Θα προκριθούν στην επόμενη φάση τέσσερις (4) ομάδες.

Η κλήρωση της 2ης φάσης θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 15.12.2014 και οι αγώνες θα διεξαχθούν την Τετάρτη 14.01.2015.

3η φάση (Ημιτελικοί αγώνες)

Θα λάβουν μέρος οι τέσσερις (4) νικήτριες ομάδες που θα προκριθούν από τους αγώνες της 2ης Φάσης.

Θα διεξαχθούν δύο (2) απλοί αγώνες στις έδρες των ομάδων που θα κληρωθούν γηπεδούχες.

Οι νικητές των δύο (2) ημιτελικών αγώνων θα προκριθούν στον Τελικό Αγώνα

Η κλήρωση της 3ης φάσης θα διεξαχθεί την Πέμπτη 22.01.2015 ( ταυτόχρονα θα διεξαχθεί και η κλήρωση για την τυπικά γηπεδούχο ομάδα του Τελικού Αγώνα) και οι αγώνες την Τετάρτη 12.02.2015.

Στους αγώνες της 1ης, 2ης και 3ης φάσης σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται από την διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 20 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων.

Τελικός αγώνας / Έπαθλα

Στον Τελικό Αγώνα θα λάβουν μέρος οι δύο (2) νικήτριες ομάδες που θα προκριθούν από τους αγώνες της 3ης Φάσης.

Ο Τελικός Αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 21.03.2015 σε ουδέτερη έδρα, την οποία θα ορίσει η Επιτροπή Κυπέλλου.

Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια του αγώνα ο νικητής αναδεικνύεται με την διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 20 παρ. 9 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων

Το Κύπελλο Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας απονέμεται στη νικήτρια ομάδα του τελικού μαζί με τα 30 μετάλλια αμέσως μετά τη λήξη του.

Στη δεύτερη ομάδα που μετείχε στον Τελικό Αγώνα απονέμονται τριάντα (30) μετάλλια.

Στο διαιτητή, στους βοηθούς διαιτητές και στον τέταρτο διαιτητή απονέμεται από μία (1) πλακέτα .

Άρθρο 5: Επίλυση Αθλητικών Διαφορών

Οι πάσης φύσεως αθλητικές διαφορές που ανακύπτουν από την εφαρμογή των κανονισμών και της προκήρυξης και αφορούν:

α. στις ομάδες που μετέχουν στους αγώνες του Κυπέλλου της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας και

β. σε κάθε πρόσωπο που συνδέεται με αυτές με οποιαδήποτε σχέση και ιδιότητα, επιλύονται μόνο από τα αρμόδια θεσμοθετημένα δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου.

Με τη δήλωση συμμετοχής στο Κύπελλο και την αποδοχή της παρούσας οι ομάδες συμφωνούν, αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα για την επίλυση των διαφορών τα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Η εν λόγω δέσμευση αποκλείει τη δυνατότητα των ομάδων να προσφύγουν, σε κάθε περίπτωση, ενώπιον των τακτικών αστικών δικαστηρίων, με οποιαδήποτε διαδικασία, περιλαμβανομένης και της ειδικής διαδικασίας των άρθρων 682 επ. ΚΠολΔ. Σε περίπτωση παραβίασης των όσων ορίζονται στο παρόν άρθρο 5 , τότε, με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο., η υπαίτια ομάδα θα αποβάλλεται από το Κύπελλο της Γ΄ Εθνικής κατηγορίας, θα της επιβάλλονται οι ποινές των Κανονισμών και θα της απαγορεύεται η συμμετοχή σε οποιαδήποτε πρωτάθλημα για πέντε (5) ημερολογιακά έτη

Άρθρο 6: Super Cup Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου

H Κυπελλούχος ομάδα του Κυπέλλου Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας θα αγωνισθεί σε αγώνα Super Cup με την Κυπελλούχο ομάδα του Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων των Ε.Π.Σ. για την ανάδειξη του Κυπελλούχου του Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου περιόδου 2013 / 2014.

Το Super Cup θα διεξαχθεί σε ουδέτερο γήπεδο και σε ημερομηνία που θα οριστεί από την Επιτροπή Κυπέλλου.

Άρθρο 7: Προπονητές

Ισχύει ότι προβλέπεται και στο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας περιόδου 2014 /2015.

Άρθρο 8: Ποδοσφαιριστές

Ισχύει ότι προβλέπεται και στο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής κατηγορίας περιόδου 2014/2015

Άρθρο 9. Οικονομικά θέματα / Εγκύκλιος

Τα έξοδα μετακίνησης των ομάδων βαρύνουν τις μετακινούμενες ομάδες

Τα έξοδα διαιτησίας των αγώνων βαρύνουν τις γηπεδούχες ομάδες.

Οι γηπεδούχες ομάδες υποχρεούνται για την εξόφληση του εξοδολογίου του Παρατηρητή Αγώνα πριν την έναρξη του αγώνα (ο Παρατηρητής θα παραδίδει το εξοδολόγιο πριν από τον αγώνα στον Διαιτητή και αυτός στον εκπρόσωπο της γηπεδούχου ομάδας για την εξόφλησή του).

Η οικονομική οργάνωση - διαχείριση και ο έλεγχος των αγώνων Κυπέλλου Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας θα ρυθμίζονται από την οικονομική εγκύκλιο της Ε.Π.Ο., που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και οι διατάξεις της συμπληρώνουν την προκήρυξη.

Άρθρο 9: Ραδιο / τηλεοπτικά δικαιώματα

Η Ε.Π.Ο. κατέχει τα αποκλειστικά εμπορικά δικαιώματα, τα δικαιώματα ραδιο/ τηλεοπτικής κάλυψης και αυτά της τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων στα γήπεδα τέλεσης των αγώνων Κυπέλλου Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας.
Άρθρο 10: Τελική Διάταξη

Για κάθε τι που δεν προβλέπεται από την Προκήρυξη αυτή και την Οικονομική εγκύκλιο και τα σχετικά άρθρα του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνών (Κύπελλο Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας), που ισχύουν ανάλογα, θα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Ο. στο πλαίσιο του καταστατικού και του ορθού και δίκαιου.