Καβάλα Αποτελέσματα πρόσληψης εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στα Δημοτικά Γυμναστήρια

Αναρτήθηκαν στο δίκτυο τα αποτελέσματα της πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Καβάλας για το πρώην Νομικό Πρόσωπο «Γυμναστήρια Καβάλας» που εδρεύει στην Καβάλα. http://www.kavala.gov.gr